Algemene Voorwaarden Create, tevens handelend onder de naam “Create Academy” “Klanten Werven Vanuit Verbinding” “Lief Zijn Voor Mezelf” en “Rose Jansen”.

 

Artikel 1. Definities

 1. Create: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Create handelt tevens onder de naam “Create Academy” “Klanten Werven Vanuit Verbinding” “Lief Zijn Voor Mezelf” en “Rose Jansen”. Overal in deze algemene voorwaarden waar Create wordt genoemd, kan tevens worden gelezen “Create Academy”, “Klanten Werven Vanuit Verbinding”, “Lief Zijn Voor Mezelf” en “Rose Jansen”;
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook tevens Opdrachtgever zijn;
 3. Diensten: alle offertes aan Opdrachtgever, alle door Create gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever, alle vormen van coaching en consultancy aangeboden door Create en alle verrichtte werkzaamheden voor Opdrachtgever;
 4. Gebruik: verveelvoudiging of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Auteurswet;
 5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Create een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Diensten, Trainingen of Overige Diensten, ongeacht of Opdrachtgever zelf of een derde gebruikmaakt van de Diensten, Trainingen of Overige Diensten;
 6. Overeenkomst: de afspraken tussen Opdrachtgever en Create, waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken;
 7. Overige Werkzaamheden: werkzaamheden die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 3 of lid 8 van dit artikel valt;
 8. Trainingen: alle live trainingen en onlinetrainingen van Create en alle andere vormen van kennisoverdracht verzorgd door Create.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle offertes aan Opdrachtgever, op alle door Create gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever, op alle door Create verrichtte Diensten, Trainingen en Overige Werkzaamheden voor Opdrachtgever, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. In het geval dat één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in stand en volledig van toepassing. Mocht één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden komen te vervallen zullen Opdrachtgever en Create in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.
 5. Indien Create niet telkens nauwkeurige naleving van de voorwaarden eist, betekent dat niet dat de voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Create kan strikte naleving van de voorwaarden blijven verlangen.
 6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Create.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Wanneer een aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en Opdrachtgever dat redelijkerwijs kan begrijpen, kan Create niet worden gehouden aan naleving van de in de offerte beschreven kennelijke vergissing of verschrijving.
 2. Wanneer derden (middels advertenties of mondelinge aanprijzingen) de diensten van Create aanprijzen of aanbieden, heeft dat niet te gelden als aanbod. Dergelijke aanprijzingen of aanbieden gelden als een uitnodiging tot onderhandelen.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Create zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk of per e-mail zijn aanvaard door beide partijen. Create is niet gebonden aan een van het aanbod afwijkende aanvaarding, tenzij Create deze afwijking nadrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. De in het aanbod, de Overeenkomst of algemene voorwaarden vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen zijn eveneens exclusief de in het kader van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst te maken kosten.
 2. De prijzen op een offerte van Create hangen nauw samen. Create is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien Opdrachtgever slechts gebruik wil maken van een gedeelte van een offerte dient daarover opnieuw te worden onderhandeld.
 3. Prijswijzigingen gelden slechts voor toekomstige overeenkomsten, tenzij één van de in het volgende lid genoemde omstandigheden plaatsvindt.

Prijswijziging kan plaats vinden:

 • bij wijziging van de inhoud van de opdracht (ongeacht de aanleiding van de (evt. verplichte) wijziging);
 • bij aanvulling van de Overeenkomst;
 • bij verlenging van de opdracht; of
 • minimaal drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst bij wijzigingen in voor Create van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 1. Create kan een aanbetaling verlangen bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Wanneer Opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigt, is Create niet verplicht tot het opleveren van een gedeelte van de opdracht. Create heeft in geval van tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever recht op een redelijke vergoeding voor door haar geleden verlies of gederfde winst, tenzij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Create de oorzaak is van de beëindiging. Create mag die redelijke vergoeding verrekenen met eventuele reeds gedane betalingen.
 3. Betaling voor abonnementen gaat middels automatische incasso, tenzij tijdig anders wordt vermeld door Create.
 4. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 5. Voor een Opdrachtgever die geen consument is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 65. Voor een Opdrachtgever die consument is, gelden de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Wanneer gebruik van diensten van derden nodig is voor uitvoering van de Overeenkomst, zal Create de tarieven en eventuele prijswijzigingen van derden doorberekenen aan Opdrachtgever. Create zal zich inspannen bij een eventuele prijswijziging van diensten van derden waarvan Create gebruik maakt voor uitvoering van de overeenkomst alternatieven te zoeken voor kwalitatief gelijke dienstverlening van een (andere) derde.

 

Artikel 5. Ontbinding en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever een consument is, kan hij indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten (in het geval van diensten) of na de dag waarop de Opdrachtgever de zaak heeft ontvangen (in het geval van een consumentenkoop).
 2. Uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van een ontbindingsverklaring als bedoeld in het vorige lid vergoedt Create alle van de Opdrachtgever ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten.
 3. Indien Opdrachtgever na een consumentenkoop gebruik maakt van het ontbindingsrecht zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, draagt Opdrachtgever de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.
 4. Op de website van Create kan de Opdrachtgever die consument is desgewenst het herroepingsformulier invullen en versturen. Create zal de ontvangst van een ingevuld formulier bevestigen.
 5. Indien de Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of indien een aanvraag tot faillietverklaring van Opdrachtgever is gedaan, een onderhands crediteurenakkoord aan zijn crediteuren heeft aangeboden, besloten heeft over te gaan tot liquidatie dan wel tot beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op andere wijze of beslag is gelegd op activa van de Opdrachtgever als gevolg waarvan de Opdrachtgever niet langer is staat is zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, heeft Create het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde Diensten, Trainingen of Overige Werkzaamheden alsmede op vergoeding van eventuele schade.

 

Artikel 6. Termijnen

 1. Alle door Create genoemde, op de website vermelde of met Create overeengekomen termijnen zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen voor Create.

 

Artikel 7. Derden

 1. Create heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8. Annulering Trainingen

 1. Annulering dient te geschieden per aangetekend verzonden brief of per door Create voor ontvangst bevestigde e-mail.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Training kosteloos te annuleren tot 8 weken voor de startdatum van de Training. Bij annulering gelijk aan of korter dan 8 weken voor de startdatum van de Training wordt 50% van de totale prijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering gelijk aan of korter dan 21 kalenderdagen voor de startdatum van de Training wordt de totale prijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich voor de duur van de gehele Training laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 4. Create heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Create betaalde bedrag.
 5. Een Training of deel van een Training kan tot 21 kalenderdagen voor de afgesproken startdatum door Opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 21 kalenderdagen voor de afgesproken startdatum wordt 150% van de totale prijs in rekening gebracht.
 6. Create behoudt zich het recht voor de Training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Create zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar blijken te zijn, zal Create de door Opdrachtgever betaalde prijs binnen 21 kalenderdagen restitueren.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op door Create vervaardigde werken in het kader van de Diensten, Trainingen of Overige Werkzaamheden berust en blijft berusten bij Create. Te denken valt aan producten of diensten die Create heeft ontwikkeld, heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld. Daaronder vallen in elk geval foto’s, video’s, audio opnames, scripts, templates, software, adviezen, rapporten, voorstellen, ontwerpen, schetsen, tekeningen of het voorbereidend materiaal, brochures, trainingsmaterialen, manuals, sheets, flipcharts, en welke andere door Create gebruikte materialen dan ook, hierna te noemen “Materialen”.
 2. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Create zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer gegevens in welke vorm dan ook uit de Materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 3. Elk Gebruik van een Materiaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Create.
 4. In geval van een inbreuk komt Create een vergoeding toe ter hoogte van minimaal tweemaal de door Create gehanteerde dan wel redelijk geachte licentievergoeding voor een dergelijke vorm van Gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van (overige) geleden schade.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Create spant zich in om een Diensten, Trainingen en Overige Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. Een bepaald beoogd resultaat kan Create niet garanderen.
 2. Create is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor Opdrachtgever is ontstaan, ten zij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Create.
 3. Create is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Create is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 4. Aan de inhoud van een informatieve brochure, websitetekst of soortgelijke uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Create één jaar.

 

Artikel 11. Overmacht, opschorting en ontbinding

 1. Create is in geval van overmacht bevoegd de Overeenkomst ten hoogste 6 maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
 2. Overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop Create geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van Create in redelijkheid niet kan worden gevergd. Tot overmacht wordt in ieder geval gerekend: noodtoestanden, oorlog, uitval van elektriciteit, overmacht zijdens toeleveranciers van Create of door Create ingeschakelde derden.
 3. Create kan op het moment van ontbinding het gedeelte van de verrichte werkzaamheden factureren naar evenredigheid van de overeengekomen prijs.
 4. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt zal Create een uurtarief hanteren voor verdere werkzaamheden, tenzij na ontbinding anders overeengekomen.

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

 1. Create en Opdrachtgever zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie nadrukkelijk aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van de informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
 2. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer een partij op grond van de wet of rechtelijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. Die partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 3. Create is gerechtigd de voor de uitvoering van (het betreffende deel van) de Overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever aan een door Create ingeschakelde derde te verschaffen.
 4. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.
 5. Create is, met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel, gerechtigd gegevens van Opdrachtgever te gebruiken voor de mailing van Create. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Opdrachtgever kan Create in een mailing verwijzen naar het geleverde product.
 6. Create is gerechtigd beeld- en audiomateriaal waar de Opdrachtgever op staat te gebruiken voor marketing- trainings- en ander doeleinden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen aan Opdrachtgever en gesloten Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Create.
 2. Uitsluitend de bevoegde rechter, hieronder ook begrepen de voorzieningenrechter in kort geding, in het arrondissement waarin Create is gevestigd is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Create of uit aanbiedingen van Create.

 

Artikel 14. Vindplaats en wijziging van algemene voorwaarden

 1. Create zal deze algemene voorwaarden, naast te publiceren op haar website, graag indien gewenst wederom verschaffen in het geval van bijvoorbeeld verlies.
 2. Create kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Deze voorwaarden zijn in geval van een gebruiksabonnement dan van toepassing op de periode van 1 (één) maand na bekendmaking van de wijziging van de algemene voorwaarden. Bekendmaking van nieuwe algemene voorwaarden geschiedt door toezending aan Opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden ten nadele van de Opdrachtgever worden gewijzigd, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst binnen 30 dagen na de kennisgeving te ontbinden.